ࡱ> ]_ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\`R FWL`^WorkbookVSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 Y\pMike van Gaasbeek Ba==38X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1"EYInterstate-Light1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1!?Verdana!important1!h?Verdana!important1!Verdana!important1!Verdana!important1!Verdana!important1Arial1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Arial1Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri3" "#,##0_);\(" "#,##0\)=" "#,##0_);[Red]\(" "#,##0\)?" "#,##0.00_);\(" "#,##0.00\)I"" "#,##0.00_);[Red]\(" "#,##0.00\)i*2_(" "* #,##0_);_(" "* \(#,##0\);_(" "* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)y,:_(" "* #,##0.00_);_(" "* \(#,##0.00\);_(" "* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)i2_(" "* #,##0_);_(" "* \(#,##0\);_(" "* "-"_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)y:_(" "* #,##0.00_);_(" "* \(#,##0.00\);_(" "* "-"??_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)3" "\ #,##0;" "\ \-#,##0=" "\ #,##0;[Red]" "\ \-#,##0?" "\ #,##0.00;" "\ \-#,##0.00I"" "\ #,##0.00;[Red]" "\ \-#,##0.00u8_ " "\ * #,##0_ ;_ " "\ * \-#,##0_ ;_ " "\ * "-"_ ;_ @_ .)_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ @_ " "\ * #,##0.00_ ;_ " "\ * \-#,##0.00_ ;_ " "\ * "-"??_ ;_ @_ 61_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ 7" "\ #,##0_-;" "\ #,##0\-A" "\ #,##0_-;[Red]" "\ #,##0\-C" "\ #,##0.00_-;" "\ #,##0.00\-M$" "\ #,##0.00_-;[Red]" "\ #,##0.00\-q6_-" "\ * #,##0_-;_-" "\ * #,##0\-;_-" "\ * "-"_-;_-@_-,'_-* #,##0_-;_-* #,##0\-;_-* "-"_-;_-@_->_-" "\ * #,##0.00_-;_-" "\ * #,##0.00\-;_-" "\ * "-"??_-;_-@_-4/_-* #,##0.00_-;_-* #,##0.00\-;_-* "-"??_-;_-@_-"Ja";"Ja";"Nee""Waar";"Waar";"Niet waar""Aan";"Aan";"Uit"Y*[$ -2]\ #.##000_);[Red]\([$ -2]\ #.##000\)!#,##0.00_ ;[Red]\-#,##0.00\         $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ # # # # # # # # # # # #   ff `     P P       " a>   ! ! x @ ` `@ d@ @ @ @ 0 0 @ 0@ 0@@ "x"@ @ "x"@@ *x"@ @ "x!"@ @ "x"@ @  `@ `!@ @ `!@  ` @ ` @  @ `! @  0 @ 0  ! 0  @  `@ ` `  ` x""@ @ + `@+ `+ ` + ` @ + ` + ` + X  X X P X P X  `a@  p@ @ + #x ` a @ 7 x"@@  0  x"@@  p"@  p " @ "x"@@ "x" @  0@ 0 0  x"@  p"@  p " @  x@ + ` + 8@ @ 0@ x@ @ (|@@ p@ p @ p@ p  p p  Zx@ "0@ (Zx@@ 0@ 0@ x!@  0!@ x@ + *p@ + (p@ + x@ ) "p@ ) x@ "p@ "x"@ @  x@  p @ "p" @  x@) p ) p@ ) p ) x@ p  p@ p  x@ ) p@ ) Zx@ @ 0@ 0@ Zx@ (Zx@ @ Zx @ 0 0 Zx@ 0 0 (Zx@ @ (0@ (0@ *Zx@@ 0 @ 0@ 0@ 8@ 0 0@ 0 "x"@@ "p @ "0 "p@@ "0 @ "p@ "0 (Zx@@ x"@@ + p"@ + p " @ + p"@ + p " @ + 0@@ 0 @ 0 @ 0 t@@ 20% - Accent1 20% - Accent2 20% - Accent3 20% - Accent4 20% - Accent5 20% - Accent6 40% - Accent1 40% - Accent2 40% - Accent3 40% - Accent4 40% - Accent5 40% - Accent6 60% - Accent1 60% - Accent2 60% - Accent3 60% - Accent4 60% - Accent5! 60% - Accent6 "Accent1 #Accent2 $Accent3 %Accent4 &Accent5 'Accent6( Berekening) Controlecel*Gekoppelde cel +Goed ,Invoer-. /Kop 1 0Kop 2 1Kop 3 2Kop 4 3Neutraal 4Notitie 5Ongeldig6 7Titel 8Totaal 9Uitvoer:;<Verklarende tekst=Waarschuwingstekst8dq:F3ffff̙̙3f3fff3f3f33333f33333\` <Blad1 Blad2 ˳Blad3 OLE_LINK1< g TN Heeft de subsidieontvanger, waaraan op basis van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 een subsidie van 50.000 of meer is verleend, gedurende het subsidietijdvak: " haar zelf als natuurlijke persoon of haar al dan niet ingehuurde medewerkers en bestuurders die gedurende het subsidietijdvak feitelijk werkzaam zijn geweest voor de subsidieontvanger, rekening houdende met de duur- en deeltijdsfactor van de betreffende feitelijke werkverbanden van deze personen gedurende het subsidietijdvak, per individu naar rato een hogere bezoldiging gegeven dan het in artikel 2.3 van de WNT genoemde algemene voltijdse jaarbezoldigingsmaximumbedrag? " haar al dan niet ingehuurde voorzitters respectievelijk leden van de eigen toezichthoudende organen die gedurende het subsidietijdvak feitelijk werkzaam zijn geweest voor de subsidieontvanger, rekening houdende met alleen de duurfactor van de betreffende feitelijke werkverbanden van deze personen gedurende het subsidietijdvak, per voorzitter respectievelijk lid naar rato een hogere bezoldiging gegeven dan 7,5% respectievelijk 5% van het in artikel 2.3 van de WNT genoemde algemene voltijdse jaarbezoldigingsmaximumbedrag? " haar zelf als natuurlijke persoon of haar in dienstverband zijnde medewerkers, bestuurders en toezichthouders (leden en voorzitters) gedurende het subsidietijdvak een totaalbedrag aan ontslagvergoedingen uitgekeerd, die, rekening houdende met: - de som van de beloningen en voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn over de 12 maanden voorafgaand aan de einddatum van de betreffende feitelijke werkverbanden; en - de deeltijdsfactor van de betreffende feitelijke werkverbanden van deze personen gedurende het subsidietijdvak, per individu naar rato meer bedraagt dan de laagste van de twee in artikel 2.10 van de WNT bedoelde ontslagvergoedingsmaximumcriteria? Vul hiernaast duidelijk Ja/Neen in. Vul 'Ja' als n of meer van de drie bovenstaande vragen met 'ja' beantwoord moet worden. Vul anders 'Neen' in.EwZo Ja, vul hieronder bij blok 2 en/of 3 van deze opgave de gevraagde werkelijke persoonlijke gegevens voor de medewerkers, bestuurders en toezichthouders die het betreft per persoon afzonderlijk in en bereken voor ieder het overschrijdingsbedrag op de hiernaast gestelde normen die overschreden zijn. Bij overschrijding van zowel de bezoldigings- als de ontslagvergoedingsnorm door ndezelfde persoon, dienen de gevraagde werkelijke persoonlijke gegevens van die persoon bij zowel de opgave bezoldigingen als de opgave ontslagvergoedingen zoals hieronder weergegeven te worden ingevuld. De afzonderlijke overschrijdingsbedragen voor bezoldigingen respectievelijk ontslagvergoedingen moeten uiteindelijk in deze opgave getotaliseerd worden weergegeven. Zo Neen, ga verder de ondertekening door de subsidieontvanger (blok 4) en de waarmerking door de accountant van deze opgave (blok 5).:C1. Beloningsdeel zonder winstdelingen en bonusbetalingen tTotaalbedrag ontvangen bezoldiging zoals bedoeld in de WNT(begrippenlijst) gedurende het subsidietijdvak (in euro's)#VOverschrijdings-bedrag bezoldigings-maximum gedurende het subsidietijdvak (in euro's),Persoonlijke naam(Functie(s) gedurende het subsidietijdvakABCDEG@C2. Beloningsdeel bestaande uit winstdelingen en bonusbetalingengOverschrijdings-bedrag definitieve ontslagvergoedingsmaximum gedurende het subsidietijdvak (in euro's)=Algemene ontslag-vergoedings-drempel gebaseerd op de deeltijdsfactor van de persoon, zoals bedoeld in artikel 2.10 WNT (in euro's)$%VwxDefinitief te hanteren bezoldigings-maximumbedrag voor de specifieke persoon gedurende het subsidietijdvak, waarin rekening gehouden is met de duur- en deeltijds-factor van het dienstverband (in euro's)MoDefinitief te hanteren ontslagvergoedingsmaximum voor de persoon, zoals bedoeld in artikel 2.10 WNT (in euro's)dF C = C1+C2 F= C+D+E H= A x B X GGedurende het (overgrote deel van het) subsidietijdvak geldende algemene jaarbezoldigings-maximumbedrag bij een voltijds dienstverband van een volle kalenderjaar, zoals genoemd in artikel 2.3 WNT (in euro's) Noot: voor voorzitters resp. leden van de toezichthoudende organen is het te hanteren algemene jaarbezoldigings-maximumbedrag 7,5% resp. 5% van het in artikel 2.3 WNT genoemde maximumbedrag. 7i1650 uurEen vuistregel in Nederland is dat een werknemer in loondienst bij een 40 urige werkweek gemiddeld 1650 uur per jaar op het werk aanwezig is. In onderstaande berekening wordt dit toegelicht.1Berekening van het aantal werkbare dagen en uren:Een werknemer in loondienst is gemiddeld 52 dagen per jaar niet aanwezig. Deze 52 niet-werkbare dagen bestaan uit 5 feestdagen, 25 vakantiedagen, 5 cursusdagen, 13 atv dagen en gemiddeld 4 ziekte dagen.;?=per jaar (52 weken x 5 werkdagen) = 260 beschikbare werkdagenfper jaar (260 beschikbare werkdagen - 52 niet-werkbare dagen) = 208 werkbare dagen x 8 uur = 1.664 uur]per maand (208 werkbare dagen : 12 maanden) = gemiddeld 17,3 werkbare dagen x 8 uur = 139 uurVper week (208 werkbare dagen : 52 weken) = gemiddeld 4 werkbare dagen x 8 uur = 32 uurABeschikbare werkdagen per jaar exclusief 2 weekend dagen per week&- gemiddeld aantal feestdagen per jaar&Minimum aantal werkbare dagen per jaarPAantal formele/gebruikelijke werkuren per dag bij voltijdse dienstverband/inhuur;Geldende algemene jaarbezoldigingsmaximumbedrag (voor 2013)AOmgerekende algemene uurbezoldigingsbedrag voor inhuur (excl BTW)Minimum aantal werkbare uren per jaar bij voltijdse dienstverband/inhuur gebaseerd op het formele/gebruikelijke uren per dag van 7,2 per dagAanvangsdatum werkverband+Indien van toepassing einddatum werkverbandgAard van het werkverband in codes: - code 1 met arbeidsovereenkomst - code 2 zonder arbeidsovereenkomst#Duurfactor werkverband gedurende het subsidietijdvak, zoals bedoeld in de WNT(begrippenlijst): Duurfactor is normaal 1,00 maar bij een werkverband dat gedurende het subsidietijdvak een kortere of langere duur heeft dan een kalenderjaar, is de< duurfactor als volgt: aantal dagen van het feitelijke werkverband gedurende subsidietijdvak ::::gedeeld door:::: 365 dagen 6Beloning, zoals bedoeld in de WNT(begrippenlijst), bij een werkverband met arbeidsovereenkomst gedurende het subsidietijdvak en/of Ontvangen vergoedingen als de taken van de subsidieontvanger gedurende het subsidietijdvak door een werkverband zonder arbeidsovereenkomst tegen betaling zijn verricht (in euro's) |}*Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn, zoals bedoeld in de WNT (begrippenlijst) gedurende het subsidietijdvak (in euro's)2I= F - H D = A x CE= D of, als B < D dan, B G = F - EsOPGAVE BEZOLDIGINGEN & ONTSLAGVERGOEDINGEN conform artikel 14 lid 2 sub c van de Subsidieverordening Rotterdam 20141.Plaats en datum 5. SubsidieaccountantOndertekening met die naamNaam subsidieontvanger:Adres en postcode:Naam accountantspraktijk:!Volledige naam externe accountant4. Verantwoordelijke=Volledige naam en functie eindverantwoordelijke (bestuurder): Deeltijdsfactor dienstverband gedurende het subsidietijdvak, zoals bedoeld in de WNT(begrippenlijst): Deeltijdsfactor is normaal 1,00 maar bij een werkverband met kleinere of grotere omvang dan het bij de subsidieontvanger gebruikelijke voltijdse werkverband met arbeidsovereenkomst (oftewel dienstverband), is de deeltijdsfactor als volgt: aantal uren van het feitelijke werkverband gedurende subsidietijdvak ::::gedeeld door::::: aantal uren van een voltijds werkverband met arbeidsovereenkomst dat bij de subsidieontvanger gedurende het subsidietijdvak gebruikelijk is Noot: voor voorzitters en leden van de toezicht-houdende organen is de deeltijdsfactor altijd 1,00efGMBelastbare vaste & variabele onkosten-vergoedingen, zoals bedoeld in de WNT (begrippenlijst) gedurende het subsidietijdvak (in euro's)2Einddatum werkverband met arbeidsovereenkomst, die niet mag afwijken van het tijdstip waarop de persoon de uitoefening van zijn taken in werkelijkheid heeft beindigd.IAanvangsdatum werkverband met arbeidsovereenkomst (oftewel dienstverband)B Deeltijdsfactor dienstverband gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de einddatum van het werkverband met arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in de WNT (begrippenlijst en artikel 2.10): Deeltijdsfactor is normaal 1,00 maar bij een werkverband met arbeidsovereenkomst met een kleiner of groter omvang dan het bij de subsidieontvanger gebruikelijke voltijdse werkverband met arbeidsovereenkomst, is de deeltijdsfactor als volgt: aantal uren van het feitelijke werkverband met arbeidsovereenkomst gedurende 12 maanden voorafgaand aan de einddatum hiervan ::::::::::gedeeld door::::::::::::: aantal uren van een voltijds werkverband met arbeidsovereenkomst dat bij de subsidieontvanger gedurende hetzelde periode gebruikelijk is Noot: voor voorzitters en leden van de toezicht-houdende organen is de deeltijdsfactor altijd 1,00T- wettelijk minimum vakantiedagen per jaar (4 x het aantal werkdagen/-uren per week)Hugo Bongers (voorzitter) 7GRotterdam, 18 maart 2015 7Plaats en datum: 71#Waarmerkstempel subsidieaccountant: 7Neen 7d= Som "(Beloningen & Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn) over de 12 maanden voorafgaand aan de einddatum van het werkverband met arbeidsovereenkomst,zoals bedoeld in artikel 2.10 van de WNT Dit totaalbedrag vormt namelijk voor de betreffende persoon de persoonlijke ontslagvergoedingsdrempel (in euro's) 1Algemene ontslag-vergoedings-drempel bij een voltijds werkverband met arbeidsovereenkomst van een volle kalenderjaar, zoals bedoeld in artikel 2.10 WNT (in euro's)$Totaalbedrag uitgekeerde ontslag-vergoedingen i.v.m. beindiging werkverband met arbeidsovereenkomst gedurende het subsidietijdvak, zoals bedoeld in artikel 2.10 WNT (in euro's)eJSOM I+II =TOTAAL OVERSCHRIJDINGSBEDRAG BEZOLDIGINGEN & ONTSLAGVERGOEDINGEN2. OPGAVE BEZOLDIGINGEN Slechts in te vullen voor de betreffende persoon die gedurende het subsidietijdvak een totaalbedrag aan bezoldigingen heeft ontvangen, die rekening houdende met de duur- en deeltijdsfactor van zijn werkverband daarmee naar rato het in artikel 2.3 van de WNT bedoelde bezoldigingsmaximum heeft overschreden. Zie voor de berekening de kolommen A t/m I hieronder.3. OPGAVE ONTSLAGVERGOEDINGEN Slechts in te vullen voor de betreffende persoon die gedurende het subsidietijdvak n of meerdere uitkering(en) wegens beindiging van dienstverband heeft ontvangen, die rekening houdende met de deeltijdsfactor van zijn werkverband met arbeidsovereenkomst naar rato gezamenlijk meer bedragen dan het laagste van de in artikel 2.10 WNT bedoelde ontslagvergoedingsmaxima. Zie voor de berekening de kolommen A t/m G hieronder.Stichting WORM 7G%Boomgaardsstraat 71, 3012 XA te R'dam 7GJ' @;<7@@' CYEqJV_KdYd@]D.) @.) dR^ک(@P5_$5_2_N@@.) @.) 2ca?zzY`ȁtJe/"(U"2E"ȁX؁(UXte XX,(Xv9X]Ophalenformulieriu9 p9p؂pt9 qu9)9u9p 8h b9\c9p (@[ xVz\8[xڻ]\Y`(U$F$؃]hh("hF(6Hc} Yd}]$,7!8^cc||<}-}7 0_);}A}/ 0_);$ -2}A}0 0_);?$ -2}A}1 0_);23$ -2}-}2 0_);}A}+ a 0_);$ -2}A}5 0_);$ -2}A}3 e 0_);$ -2}}, ??v 0_);̙$ -2#000 * " ;_-@ }}9 ??? 0_);$ -2???#000??? * " ???;_-@ ???}}( } 0_);$ -2#000 * " ;_-@ }A}* } 0_);$ -2}}) 0_);$ -2???#000??? * " ???;_-@ ???}-}= 0_);}x}4 0_);$???#0 ??? * ???;_}-}< 0_);}U}8 0_);$#0 }A}" 0_);$}A} 0_);ef$}A} 0_);L$}A} 0_);23$}A}# 0_);$}A} 0_);ef$}A} 0_);L$}A} 0_);23$}A}$ 0_);$}A} 0_);ef$}A} 0_);L$}A} 0_);23$}A}% 0_);$}A} 0_);ef$}A} 0_);L$}A} 0_);23$}A}& 0_);$}A} 0_);ef$}A} 0_);L$}A}  0_);23$}A}' 0_); $}A} 0_);ef $}A} 0_);L $}A}! 0_);23 $M 20% - Accent1 ef %M" 20% - Accent2 ef %M& 20% - Accent3 ef %M* 20% - Accent4 ef %M. 20% - Accent5 ef %M2 20% - Accent6 ef %M 40% - Accent1 L %M# 40% - Accent2 L渷 %M' 40% - Accent3 L %M+ 40% - Accent4 L %M/ 40% - Accent5 L %M3 40% - Accent6 Lմ %M 60% - Accent1 23 %M$ 60% - Accent2 23ږ %M( 60% - Accent3 23כ %M, 60% - Accent4 23 %M0 60% - Accent5 23 %M4 60% - Accent6 23 %AAccent1 O %A!Accent2 PM %A%Accent3 Y %A)Accent4 d %A-Accent5 K %A1Accent6 F % Berekening }% Controlecel %????????? ???QGekoppelde cel }%;Goed a%wInvoer ̙ ??v% Komma( Komma [0]?Kop 1 I}%O?Kop 2 I}%??Kop 3 I}%231Kop 4 I}%CNeutraal e%h Notitie COngeldig %$Procent( Standaard1Titel I}%OTotaal %OOyUitvoer ???%????????? ???"Valuta* Valuta [0]I5Verklarende tekst %K Waarschuwingstekst %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16B Y 'EQ dMbP?_*+%&(\?'?(?)(\?M MzHH/8Ag{HH(dh " +{Gz?Q?U } } U} } U} } } } } U} U} U} } } } } U} } '$h6 y@/+(+@&@$&@6 ]@_ @(  @ @.+ QB6@_&@QN@e@, 6@ Q,+,0@)+ w0"xxxxxxxxxxxxxy$\[[[[[[[[[[[[[] u1 v bE | }~$\[[[[[[[[[[[[[]@ J"&@@ & ' ( N J z { J J J J J M, ) ; * < +    r r $ OCCBBBDDDDEEDEP$ OBBBBBDDDDDDDDQ$ RSSSSSTTTTTTTTU& @_AAAAAAAAAAAAs`&@_AAAAAAAAAAAAAa@ K"&@O > =   K J- z. L M/ ? F G   H ?$$OCBIGEP$OBBHFDQ$RSSVWTU&@_AAAAAAAAAAAAs`&>\[[[[[[[[[[[[[]">\[[[[[[[[[[[[ sIt&>\[[[[[[[[[[[[[]> 9[ 3 ZZZZZ >c d5ddddd dL e[ c7 ddde[[[[[ >c d6ddddd dM e[ c6 ddde[[[[[c d:ddddd dA e[ c8 ddde[[[[[.cddddddde[cddde[[[[[Dr l4(b(>*J(((**>*((((**>*^vvr !6"#/ $(+%& c d2 ddddd dB e[ cC ddde[[[[[.!cddddddde[cddde[[[[["c "d4"dddddde[ " c4" ddde[[[[[.#cddddddde[cddde[[[[[$fgggggggh^ $ fD$ gggh[[[[[%Y&Xxr2\2H >@@ r.                7ggD& Y D dMbP?_*+%" dXX??U } } }} AWW? W  _ ij kk m k n o o o ol @p@4 p ~ p@~ 4 !#q`m@ % "~ @ %"p@ DD #~ P" A $"ta@ DD,d|  /54>@@!!!7ggD& Y  dMbP?_*+%"??U } >@@7ggD&  Oh+'0HP\x 'SEZMike van GaasbeekMicrosoft Macintosh Excel@K`@7̧@nL` ՜.+,0HP X`hp x ' Blad1Blad2Blad3 WerkbladenCompObjS FMicrosoft Excel-blad8FIBExcel.Sheet.8