ࡱ;  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry \pCalc Ba= ThisWorkbook@=Z?N*8X"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Univers1* Letter Gothic1 Garamond1 ;Garamond1 Garamond1Arial1Arial1 Garamond1 Garamond1Univers1Univers1 Garamond1 Garamond1 ;Garamond1 Garamond1 Garamond1Univers1 Garamond1 Garamond1 ;Garamond3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q*6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_- GENERAL #,##0@ D MMMM YYYY DD/MM/YYYY #,##0.000 MM/YY D MMM YY        + ) , * #  # P!< a ( P!< P!< P!< P!< P#( P!8 Q# P#( !< !<  ( P!< P!8 Q# P#( P!8 P!8 Q# P#( a a P!8 Q# # Q#` P!8 Q# P#( P!8 P# ` P# P# `# Q# Q# P!8 Q# Q#` a ( P#, P#, P#, P#, P#, P#8 # P#( P#(` P!8 #( Q#` P!8 P!x P#h a h P!x P!x P#h a h P#x P#x P!x P#x P!x P#h # P!8 Q# P#( P!8 Q# P#( h l "| #| #x l l` P"x P"x q#x q#x P#l P"| P!x P!x P#| P!| P#l P#l P#| P#l # Q# Q# P!x P!x P"x P#h P#x P#x P#h` P#l P!x P!x P"| P#|` P#l` P#x` P#( #( #, !8 Jaarrekening% Standaard_Dooren, Nol van jr 98#Standaard_Hanssen Felice jr 97 streep83ffff̙̙3f3fff3f3f33333f33333`O voorblad sYjaarrekgbalansuresult_rekening; toelbalanstoelresbijlagen projecten vaste aktivansubsidie t8btw 8  ;= ;w  ;1" afschrijving:M$algemenekosten:<banken<%'betalingsmiddelen< crediteur:V debiteur<%# direktekosten:! huisvesting:! inventaris:# inventarisoud< kas<Gomzet: personeel<prive<9 " reisverblijf<0 resultaat: tebetalen<[! teontvangen<)" totaallasten:! vasteaktiva< $vasteaktivaoud< vermogen<D ! vermogenoud<$ vlottend<! vlottendoud<$vooruitbetaald<2 vreemdkort<.h,  3 @@  Stichting WormAchterhaven 1483024 RC ROTTERDAMjaarrekening 2005 Rotterdam.Jaarrekening WORM - toelichting en grondslagen programmeringaDe eerste 10 maanden van 2005 heeft WORM concerten en films geprogrammeerd op diverse locaties inRotterdam, Nederland en Europa.bDe kosten voor de programmering bestaan in die periode daarom naast gages, publiciteit en catering#ook uit vervoerskosten en zaalhuur. inkomstenLNa de opening van het VOC pand worden de inkomsten gevormd door zaalverhuur, Qbarinkomsten, recettes, workshopbijdragen, organisatiekosten en verkoop diversen. verbouwingl18 November 2005 heeft WORM haar deuren geopend in het VOC pand aan de Achterhaven in Delfshaven, Rotterdam.dHieraan vooraf ging een verbouwing van 3 maanden. Deze is gedeeltelijk gefinancierd met extern geld;T(totaal 150.500 euro) en gerealiseerd met een voorfinanciering van de TRIODOS bank, ter hoogte van 80.000 euro.krediet TRIODOS[Na afrekening van de bouwsubsidies, blijft er in 2006 een bedrag van 19.185 euro open staan Qop de kredietrekening bij TRIODOS. Dit bedrag wordt in de loop van 2006 afgelost. afschrijvingiDe ingebruikgevingsovereenkomst met het OBR liep af op 31 januari 2006. Deze wordt stilzwijgend verlengd 7van maand tot maand, met een opzegtermijn van 2 weken. ]Na overleg met de accountant is besloten dat de kosten van de verbouwing worden afgeschreven Hover 38 maanden, namelijk vanaf november 2005 tot en met december 2008. DDe binnengekomen subsidies worden over dezelfde termijn geactiveerd.Filmwerkplaats tVanaf 1 juli 2005 is de Filmwerkplaats boekhoudkundig opgegaan in WORM. De medewerkers staan al sinds 1 januari 2005 ?op de loonlijst van WORM (beiden in een ID baan van de SoZaWe). personeeljIn 2005 zijn er verschillende personeelscontracten afgesloten. Er is o.a. een vaste medewerker publiciteit oen een zakelijk leider in dienst gekomen. Ook werd er personeel aangenomen voor de horeca (bar en schoonmaak). VDe twee filmwerkplaatsmedewerkers zijn per 1 januari 2005 toegevoegd aan de loonlijst. UDe personeelslasten van de verbouwing (bouwcoordinator, assistent en diverse bouwers) 3zijn ook opgenomen in de personeelskosten van 2005.GDe bruto lonen zijn derhalve gestegen t.o.v. 2004 met ruim 87.000 euro. overige verplichtingendWORM is in 2005 overgegaan op een ander computersysteem. Met het SBAW is een leasecontract aangegaanivoor 36 maanden (vanaf 1 april 2005) voor de aanschaf van een terminal server ter waarde van 3.892 euro. XDe maandelijkse termijnen bedragen 133,47 euro, na een eerste aflossing van 872,95 euro.SoZaWehIn 2005 hebben de medewerkers met een ID baan een assessment ondergaan in verband met het uitstroomplan 6van de gemeente Rotterdam voor In- en Doorstroombanen. cBesloten is algemeen coordinator Hajo Doorn per 31 december 2005 in dienst te nemen als directeur. cDe overige medewerkers zullen tot 15 oktober 2007 (4 personen) en 15 oktober 2008 (2 personen) als hID-medewerker verbonden blijven aan WORM. Na deze data vervalt het recht op deze wijze van financiering.YEen en ander heeft ernstige gevolgen voor de dekking van de begrotingen van 2007 en 2008.&inrichting boekhouding en jaarrekeningjDe inrichting van de boekhouding en jaarrekening verschilt enigszins met die van voorgaande jaren. Er zijncdiverse keuzes gemaakt om het geheel transparanter over te laten komen. De inkomende subsidies zijnDgerangschikt naar algemene subsidies en specifieke projectsubsidies. WDe bijdragen van het FPPM en de Mondriaanstichting zijn bestemd voor meerdere projecten 3en worden daarom bij de algemene subsidies vermeld.UDe doorbelaste vaste lasten zijn uit de jaarrekening verdwenen; deze kosten worden in Baparte afrekeningen met de betrokken fondsen inzichtelijk gemaakt.eDe kosten voor de publiciteit zijn in het geheel ten laste gekomen van de diverse activiteiten waaropXze betrekking hebben. Algemene publiciteit komt ten laste van het project WORM totaal .bestuurgZowel de voorzitter als de penningmeester hebben in 2005 aangegeven binnen afzienbare tijd hun functie Wte willen neerleggen. In overleg met Kunst en Zaken is WORM op zoek gegaan naar nieuwe ebestuursleden. Op dit moment hebben Hans Walgenbach (directeur Historisch Museum) en Letty Ranshuysen Z(bureau publieksonderzoek culturele sector) toegezegd te willen toetreden tot het bestuur,Trespectievelijk als voorzitter en lid. Er wordt nog gezocht naar een penningmeester.eigen vermogenhHet eigen vermogen bedraagt op 31 december 2005 28.709 euro. Dit bestaat onder meer uit het toegevoegde&eigen vermogen van de Filmwerkplaats. iEen gedeelte van het eigen vermogen, ter hoogte van 10.000 euro, is opgenomen als bestemmingsreserve voorkhet realiseren van het contentmangementsysteem (CMS) Extranet. Om alle functies (met name het kassasysteem) :werkend te krijgen is hiervoor in 2006 extra budget nodig.Balans per 31 december 2005Activa- -- - apparatuurvorderingen op korte termijnliquide middelen totaal activa Passiva- -- -eigen vermogensaldo per 1 januaribij: resultaat boekjaarbij : eigen vermogen fwp 1/7saldo per 31 december voorzieningen0#vreemd vermogen op de korte termijntotaal passivaResultatenrekening over 2005 Baten - -- - - -- -subsidies/Id-banen projectopbrengsten overige opbrengsten totale omzetLasten inkoopkosten personeelskostenproductie/projectkostenhuisvestingskosten kantoorkostenafschrijvingskostenfilmwerkplaats totaal lasten(resultaat uit gewone bedrijfsuitoefeningoverige baten/lastentotaal resultaat-Toelichting op de balans per 31 december 2005Activa- -- -vastgelegde middelen apparatuur!aanschafwaarde per 1 januari 2005aanschaffingen dit jaardes-investeringen totaal aanschafwaardeafschrijvingen t/m 2004afschrijving dit jaartotaal afschrijvingenboekwaarde per 31 december 2005 vorderingen op korte termijn :omzetbelasting algemene subsidiesprojectsubsidiessubsidies reconstruct debiteurenwaarvan voorzienoverlopende activa emballage&totaal vorderingen op de korte termijnliquide middelen$Per 31 december 2005 was het saldo :KasRabobank 38.18.573Rabobank 39.63.74.727Rabo 1029.99.007Postbank 89.83.456 Postbank 659 Passivaeigen vermogen- -saldo per 1 januari 2005%bij : eigen vermogen fwp per 1/7/2005bij: resultaat dit jaarsaldo per 31 december 2005 voorzieningenvoorziening reconstruct$vreeemd vermogen op de korte termijntriodos-bank 21.23.08.769 crediteurenreservering vakantiegeld netto-lonenaf te dragen sociale lastenaf te dragen loonbelastingoverlopende passiva*totaal vreemd vermogen op de korte termijn%Toelichting op de resultatenrekening Baten- -- -algemene subsidiesprojectsubsidiessubsidies reconstructverhuur apparatuurabonnementen/recettes baropbrengst opbrengst derden overige inkomsten projecten overige verkopendiverse bijdragen totaal baten inkoopkosten inkoopwaarde barpersoneelskosten bruto lonen%bruto-lonen doorbelast naar projectensociale lastenbijdrage ziektekostenreiskosten vergoedingkantineinhuur personeelopleiding personeelvrijwilligersvergoedingstagevergoeding(vergoeding reis/verblijfkosten personeeloverige personeelskostentotaal personeelskostenproductiekostenpubliciteit 65, 66 uitbetaalde gages 51, 52, 53, 54personeelskosten 67, 68vervoerskosten 56, 58, 59huur films 62huur apparatuur 63catering artiesten 69, 70materiaalkosten 64overnachtingen 57onkostenvergoedingenoverige producti<ekosten 60, 61 totaal productiekosten- -- -huisvestingskostenhuur eigen gebouw water/energieoverige huisvestingskosten-doorbelaste huisvestingskosten naar projecten totaal huisvestingskosten kantoorkosten publiciteit algemeen materialenonderhoud apparatuurkantoorartikelendrukwerk verzendkosten kopieerkostencontributies /abonnementenkosten software/hardware vakliteratuur archiefkostenrepresentatiekostenresearchkosten verzekeringenadministratie/accountantskosteninternetkosten telefoon/faxbetalingsverschillen bankkosten rentelastenoverige kosten(kantoorkosten doorberekend aan projectentotaal kantoorkostenafschrijvingskosten computersfilmapparatuurmuziekapparatuur reconstructoverig.afschrijvingskosten doorberekend aan projecten totaal afschrijvingskostenoverige baten/lastenboekresultaten Dodoramavoorziening debiteuren totaal overige baten/lastenBijlagen Specificatie projecten :nm. omschrijvingbedragtotaalomzetkosten WormtotaalGeluidBeeld Live-Cinema Instant-Music Ecclectro KraakgeluidenStudioHoorspel Workshops ApparatuurOnderhoud Apparatuur FWP OverigVerbouwing FWP Radio Worm Wormstation Brom-bronTV-Worm EssentialsCirque du Worm Persona GrataResort-Off overheadXtp Live CinemaXtp Instant MusicTag Live CinemaTag Instant MusicKoe Live CinemaKrg Instant MusicKrg Live Cinema Verhuur VOCReconstruct-InventarisTotaal(Overzicht vaste activa en afschrijvingen OmschrijvingJaar vanAfschr. Aanschaf- Afschrijv. Afschrijv. BoekwaardeDesinv Afschrijv. Boekwaardeaankoop%t/m 2000 ult. 2004 ult. 2005- -- -- -- -- -- -computerapparatuurDigi geluidstudio Computer Computer Modem/dvd Spamfilter Computer Computer Computer totaal computerapparatuur filmapparatuurSharp projector Samsung videofeb-01 overname fwpjul-05totaal filmapparatuur  kantoorinventaris brandtrapdec-05muziekapparatuurapparatuur/feedbackdec-04lc werkplaats pruductiemrt-052e handsgeluidssetapr-05geluidsapparatuurokt-05 totaal muziekapparatuur  reconstructnov-05   Overzicht subsidies 2005 Omschrijvingsubsidietotaalbalansfwp ontvangenbatenbalansjaarbedrag 1-juli-05- -- -- -- -- -- -- -algemene subsidies Mondriaan2004RKS (zie ook doorschuif hb)2004Id banen2004FPPM resort-off2004 Mondriaan 2005-2006FPPM 2005Id banen2005 Gem Rotterdam2005totaal algemeen  project subsidiesGem Rotterdam (St. Petersburg)2005RKS (www.live cinema.org)2004Slor2004SBAW2005FAPK 2005FWP thuiskopieFWP subsidie IDFWP nationaal filmfondsFWP RKSFPPM (Kleinschalige podia)2004FAPK 2003-2004totaal project   reconstruct subsidiesDoen2005St. fonds architectuur2005Goedhart holding2005 Volkskracht2005 Bouwfonds2005v. Leeuwen-van Lignac2005Gem. Rotterdam reconstruct2005Centrum beeldende kunst2005VSB2005Prins Bernard fonds2005   voorz. reconstruct (36/38e deel)totaal reconstruct   totaal subsidies 2005   Overzicht btw 2005OmzetBTW- -- -)gefactureerde omzet belast met 19,0 % btw*gefactureerde omzet belast met 6,0 % btw omzet belast met 0 % btw btw op verkopenbtw op inkopenaf te dragen btw 2005!reeds terugontvangen op aangiftenbalans btw 2005 (te betalen)%aanvullende aangifte 2001 te vorderen %aanvullende aangifte 2002 te vorderen$aanvullende aangifte 2003 te betalente vorderen filmwerkplaatsbalans ult. 2005* 65D@G Np  dMbP?*+_%&qq?'88?( ` `@)98?" d,,OO?}'}'?U} } } } R } . } } } } } } } }    @@@@@@@    AJ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@ PH0( > @###Blad1  dMbP?*+_%5eb&L&8 &P&C&"Univers,Regular"&8jaarrekening 2005&R&"Univers,Regular"&8stichting Worm&qq?'88?( ` `@)98?" d,,OO?}'}'?U} } } } } } } } } } } } 9W"""%%% *% *% % % %%%%%%*%*%*%  ! ! #  ! $ $ $ # $ $ $ #  $ $$ & $ &  $ $ # $ $ %!%"*#$*%*&'*()*+,-.*/*0*1*23456789*:*;<*=>? $ !# "! #" $# %$ &% '&( )&' *( +) ,*- .&+ /, 0- 1. 2/ 30 415 6&2 73 84 95 :6 ;7 <8 =9 >: ?;@ABCD*EFGHIJKLMNOPQRSTUV @ A&< B= C> D? E@ F$AG H&B IC JD KE LF MGNPQRSTUV~ V PH 0( >@Blad4  dMbP?*+_%eb&L&8 &P&C&"Univers,Regular"&8jaarrekening 2005&R&"Univers,Regular"&8stichting Worm&qq?'88?( ` `@)98?" d,,OO?}'}'?U} '} '} '} '} '} '} (} (} )} (} 9)' - - ) ) ) ) ) ) ) x) x) ) x) x) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) x) x) ) ) ) ) *H++++++,,-, *++++++,,-, '''''''(()( *I''''''~ .\ /) ~ .BW''''''' (J () (K0''''''(()( 0L)))))(UUUU՝AZ () ~ ( 'M')))))(03@Z& () ~ (Z 'N')))))(@Z6 () ~ (r '')))))1()1 '''''''22)2 'O ''''''# (VA % B () # (=@ % B '''''''3()3 44444445565 '''''''(()( ''''''' (P ()( '''''''(()( '''''''(()( '''''''(()( *Q''''''~ .\ /) ~ .BW''''''' (R () (S 7T)'''''88)8 '''''''99)9 'U'))))):@Z@ :) ~ :RH 'V')))))8@ZB 8) ~ :o 'W')))))8w@ZA 8) ~ :'')))));8); '')))))22)2 'X')))))#<@ @ %B <) ! <@ D D '''''''==)= '''''''>=)= ?Y''''''~ @γ =) =Z )! )" )# x)$ x)% )& x)'x@ '''''''==)= !?[!)'''''!8{AC !8) ~ ! 8"'''''''88)8 #''''''';8); $'''''''22)2 %'\%'''''''%@XAD!DD %@) !% @=@ D! D &'''''''A@)A PH0 0(  >@Blad5  dMbP?*+_%eb&L&8 &P&C&"Univers,Regular"&8jaarrekening 2005&R&"Univers,Regular"&8stichting Worm&qq?'88?( ` `@)98?" d,,OO?}'}'?U} . '} '} '} } } '} } )} '} )} )} )} 9)$ ) - ) ) ) )) ) ) ) ) x) x) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) x) x) ) x) x) ) ) )'''')' *]++BB+B-+ '^''')''''')' *_''~ .\/~ .\ .`~ .BW C~ .BW''' (a( (b (c (d ) (e''')''D)D 0f''-ECAZZZ )% EA; B 0g '' E@Z& )E 'h ''E E@/ZZ ZZ Z Z )D% E @; B '''F)DG 'i ''E)DD 'j ''D# )v A % B DD # )A % B'''D)DD *k''D)DD '''')'' 'l''H$@Z HHH HZ  'm''HЁAZ& )' E3@Z&  'n''Hh,AZ& )' EAZ7  'o''H@ZG )' Ek@ZG  'p''H\@Zc )' E@2@Zc  'q''H@Zo )' E@Zo  'r''~ H )'~ E '')I)2 Is '')2)22 't')D#). A %B DD # ),FA % B'''DIDD2 '''D2DD2 'u'''!)p D C '' ! )@ D D '''')'' 'v''')Zw '' )Ȋ@Zw x)! x)" )# x)$x@ ''''J''J !'''')'' "'w"'''!")@ CD "'' !" )^@ D D #''''K''K PH@0( >@Blad6  dMbP?*+_%9eb&L&8 &P&C&"Univers,Regular"&8jaarrekening 2005&R&"Univers,Regular"&8stichting Worm&qq?'88?( ` `@)98?" d,,OO?}'}'?U} '} '} '} )} )} )} )} )} )} )} )} 9)W --) ))))) ) ) ) x) x) ) ) ) ) x) x) ) x) x) ) x) x) x) ) ) ) ) ) ) *x +++*+++'''' *y'''))) )z) ){'''' 7| ''''''' L} ')' 0~')')))))~ ) 0 ')')))M )xA7Z,Z'Z&Z%ZZZ 0 ')'))) )Z '')')))J ' ')')))2 ' ')')))))# )8 A % B'')')))MM '')'))s@z@ '')'))))UUUU@Z/'')')))J'')')))22 '')')))))! )UUUU@ DD'')')))))J '')')))))2 446466666! 6UUUU՝A D D ) )'')')))))K) )'')')))= '')')))= 7)')))))( 7)')))))( '')')))))G )x@1 0r@ p@`@`@ '')'))))) (@Z '')'))))) )@Z% '')'))))) )@Z5 )! )" )# )$ x)% x)& )' x)( x)) )* )+),)-). )/ )0 )1 )2 )3 )4 x)5x)6 )7 x)8)9 ):);)<)=)> )?) ' ')')))))~ ) !'!')')))))~ ! ) "'"')'))))))" )@@@ #'#')')))))~ # )r$'')')))))1 %'')')))))( &'&')')))))#& (03@ %# B''')')))))3 ('')')))))( )'')')))))( *'')')))))= +7 +)',7)' -' -')' .'.')')))))). )Ϊ@:@P@ /'/')')))))~ / )F 0'0')')))))~ 0 )f3 1'1')')))))~ 1 ). 2'2')')))))~ 2 ) 3'3')')))))~ 3 )*4'')')))))J 5'')'6'')')))))#6 )@ %.5 B77')')))))N 8'')'9)'''))) 9):*''';*''' <* <'''='''' >7>)''))))) > )?''''@ )A )B )C x)D x)E )F )G )H )I )J )K)L)M )N )O )P )Q )R )S )T x)Ux)V )W@X@Y@Z@[@\x@]x@^@_x@ @'@')')))))~ @ )ַ A'A')')))))~ A ) B'B')')))~ B )%C'')')))J D'')')))2 E'E')')))))#E )@ @ %@D BF'')'))))M GOG')'))))MH'')'))))M I'I')'))))M~ I )γJ'')'))))M K7 K))'L'')' M'M')')))))~ M ) N'N')')))))~ N )B4 O'O')')))))~ O ) P'P')')))))~ P )1 Q'Q')')))))~ Q )C R'R')')))))~ R ) S'S')')))))~ S )]T'')')))))J U'')' V'V')')))))#V ){A %MS B`x@a@PHP0( ><@& && Blad7  dMbP?*+_%eb&L&8 &P&C&"Univers,Regular"&8jaarrekening 2005&R&"Univers,Regular"&8stichting Worm&qq?'88?( ` `@)98?" d,,OO?}'}'?U} ;P} P} P} Q} Q} Q} Q} R} Q} Q} 9Qx U Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q xQ xQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q STTTUUUUVSPPPQQQ~ RVV~ RR SPPPQPQ )V )PPPPQPQWVW PPPPQPQWTAZV~ W PPPPQPQW@1@Z%V~ W PPPPQPQW@Z9V~ W& PPPPQPQ~ WQ~ WF PPPPQPQ~ WQ~ W P PPPQPQ= W@'@@Ȅ@`g@ Q~ WX P PPPQPQ~ W Q~ W: P PPPQPQ~ W Q~ W^ P PPPQPQ~ W Q~ W' P PPPQPQ~ W Q~ WPPPPQPQXQX PPPPQPQWQW PPPPQPQ#W@A %BQ# WA % BPPPPQPQWQW YPPPQPQPQP SPPPQPQPQP PPPPQPQ~ WdQ~ WPPPPQPQWQW YPPPQPQWQW SPPPQPQWQW PPPPQPQ~ WQ~ W& PPPPQPQ~ WQ) W@>$@ PPPPQPQ~ W9Q) W@@c@@ PPPPQPQ~ WQ~ W PPPPQPQ~ W0Q~ W PPPPQPQ~ WBQ) Ww@l@b@ PPPPQPQ)ZA@@@Q3 Zc@j@8@ȶ@ PPPPQPQ~ WQ) W@ s@@ Q! Q" Q# Q$ xQ% iQ& Q' Q( Q)ZQ* Q+ Q, Q- Q. Q/ Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 xQ6 xQ7 Q8 Q9 Q: Q; Q< Q= Q> Q?Q P PPPQPQ~ W Q~ W !P!PPPQPQ~ !W!Q~ ! W "P"PPPQPQ~ "W"Q3" W@m@@c@X@ #P#PPPQPQ)#W@Ҩ@=@#Q~ # W$PPPPQPQXQX %PPPPQPQWQW &P&PPPQPQ#&WЁA %%B&Q#& W3@ %% B'PPPPQPQWQW (Y(PPPQQQQV)[PPP *P*PPPQQQ3*Q(\K@)\h@Q@@@*R)* Q@Y@0@ +P+PPPQQQG+Qףp=^@1z'@p= 7@p= @@@@+R=+ Q @'@@A@@ ,P,PPPQQQ),QGzS@ףp= ߄@Qǁ@,R=, Q@'@2@@@ -P-PPPQQQ3-Q)\…@Q@Y@z@-R3- Q8@U@L@@ .P.PPPQQQ.Qp= Wá@ p= Wá@.R~ . Qj? /P/PPPQQQ/Q33333x@ 33333x@/R~ / QC 0P0PPPQQQ)0QG@Qͦ@ ףp @0R)0 Q»@U@ڢ@ 1P1PPPQQQ31QzG9@z@fffff}@0w@1R~ 1 Q.0 2P2PPPQQQ2QzG8@ zG8@2R~ 2 QjC 3P3PPPQQQ~ 3Q3R~ 3 Q 4P4PPPQQQ34Qp= @= ףpJ@)\u4@ Q@4R)4 Q@`@E@5PPPPQQQ 5\5R 5 \6PPPPQQQ]R] 7P7PPPQQQ#7Qze,A %*6B7R#7 QA %*6 B8PPPPQQQQR9PPPPQQQQR:PPPPQQQQR;PPPPQQQQR<PPPPQQQQR=PPPPQQQ~ =RV=V~ = RR>PPPPQQQ >)>V > ) ?Y ?PPP@QA QB QC QD QE xQF xQG QH QIQJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ Q[ Q\ Q] Q^ Q_ Q@YPPP APAPPPQQQ~ AQ/AR~ A Q BPBPPPQQQ~ BQR6BR~ B Q^4 CPCPPPQQQ)CQm@@@w@CR)C Q@Է@0q@ DPDPPPQQQ~ DQDR~ D QEPPPPQQQ E\ER E \FPPPPQQQ]R] GPGPPPQQQ#GQ@ %AFBGR#G Qk@ %AF BHPPPPQQQQR IY IPPPJYPPPQQQ JQJQ J Q KPKPPPQQQ~ KQKR~ K Q I L[LPPPQQQ3LQN@@]@@LQ)L Q@\@h@ M[MPPPQQQ~ MQMQ3M Q@@u@@ NPNPPPQQQ)NQw@@@ά@NR~ N QF OPOPPPQQQ~ OQOR~ O Q PPPPPPQQQ)PQl@@(@PR~ P Q QPQPPPQQQ~ QQB QR~ Q Q RPRPPPQQQ3RQ8@p@@[@@RR~ R Qb SPSPPPQQQ~ SQSR)S QD@c@Г@ TPTPPPQQQ~ TQTR~ T Q UPUPPPQQQ~ UQUR~ U Q VPVPPPQQQ~ VQVR~ V Q WPWPPPQQQ~ WQWR~ W Q XPXPPPQQQ~ XQ>,XR~ X Q YPYPPPQQQ)YQ@E@@YRY Q@ @ ZPZPPPQQQ~ ZQ ZR~ Z Q [P[PPPQQQ~ [Q9[R~ [ Q \P\PPPQQQ3\Q``@`U@ f@\R~ \ Q ]P]PPPQQQ)]Q"@H@@]R)] QP@I@@ ^P^PPPQQQ3^QĜ@@@@^R~ ^ Q _P_PPPQQQ~ _Q_R~ _ Q` Qa xQb xQc Qd QeQfQg Qh Qi Qj Qk Ql Qm xQn xQo Qp QqQrQs Qt Qu xQv xQw Q `P`PPPQQQ~ `Q`R~ ` QNaPPPPQQQ\R\ bPPPPQQQ]R] cPcPPPQQQ#cQ\@ %KbBcR#c Q@2@ %Kb BdPPPPQQQQR eY ePPPfYPPP gPgPPPQQQ~ gQ3gR~ g Q0 hPhPPPQQQ~ hQr&hR~ h Q iPiPPPQQQ~ iQiR~ i Q jPjPPPQQQ~ jQjR~ j Q kPkPPPQQQ~ kQZkR~ k Q lPlPPPQQQ~ lQlR~ l QmPPPPQQQ m\mR m \nPPPPQQQ]R] oP oPPPQQQ#oQ@ %glBoR#o Q@ %gl BpPPPPQQQQR qY qPPPrYPPP sP sPPPQQQ~ sQsR~ s Q tP tPPPQQQ~ tQ+tR~ t Qf uPPPPQQQ u\ uR u \vPPPPQQQ]R] wPwPPPQQQ#wQ %svBwR#w QȊ@ %sv BPH`0( >@Blad8  dMbP?*+_%eb&L&8 &P&C&"Univers,Regular"&8jaarrekening 2005&R&"Univers,Regular"&8stichting Worm&qq?'88?( ` `@)98?" d,,OO?}'}'?U} } )} )} )} )} )} )} )} )} )} )} 9) `c))))))) ) ) ) @ * ^^_aaab''(  PHp0( >@Blad9  dMbP?*+_%eb&L&8 &P&C&"Univers,Regular"&8jaarrekening 2005&R&"Univers,Regular"&8stichting Worm&qq?'88?( ` `@)98?" d,,OO?}'}'?U} d} d} 9e} 9d(ddddddddd d d d d dddddddddddddddddddddee d deeddee d d f ff dd g g h~ d* d~ eBj)e$@@@!e6@ DD~ d. d~ eR)e@@[@!eR@ DD~ d2 d~ eFV3eԟ@x@ؖ@ f@!e@ DD~ d: deve!e@ DD~ d> d ebseN! e@ D D ~ dB d~ e>) e,@@@! e@@ D D ~ dJ d e>e! e@@ D D ~ dR d ee! e0@ D D ~ dZ d! e3e! eԩ@ D D ~ dz d"~ e!)e@C@P@!ep@ DD~ d~ d#e3e!e@ DD~ d d$ee|!e@ DD~ d d%eze!e z DD~ d d&eoe!e DD~ d d'ee!e@ DD~ d d(e28e!e@ DD~ d d)e_e!e@ DD~ d d*e~e!eW@ DD~ d d+ee!eБ@ DD~ d d,e6e!e@C@ DD~ d d-erFeR!e0@ DD~ d d.~ eb3e@@@e@!e@ DD~ d d/e e!e@ DD~ d" d0e^#e!e@ DD~ d. d1e:e!ep@ DD~ d2 d2e#e!eԡ@ DD~ d6 d3ere!ep@ DD d!d"d#d$xd%xd&d'id~ d: d4 e!e! e@ D D ~ !d> !d5!e e!!eX@ D!D!~ "dB "d6"eve !"ep@ D"D"~ #d~ #d7#e8e!#e@ D#D#$ddiii%ddeee&d &d8#&eЋA %%B#&e@ %%B#&eh,A %%B'ddjjj PH 0(  >@  dMbP?*+_%eb&L&8 &P&C&"Univers,Regular"&8jaarrekening 2005&R&"Univers,Regular"&8stichting Worm&}'}'?'88?( ` `@)98?" d,,OO?}'}'?U} ~P} P} k} 7k} +P} pQ} pP} Q} pQ} KQ} .Q} KQ} 9Q} Q} Q} 9Q3 U U QQQQQQQ Q Q Q Q QQQQxQxQQxQQxQQQQQQQ Q Q Q S9SllSmSmmm SSllSmSmmm PPkkPnPnnn P:P k; k<Q W=Q W>P n? n n@ n nAn QBQ QC PP kD kE QWQ WFP~ nF n nG n~ nVn~ oVQ oHPPkkQ WIQ WJP WK Q WL WWW WMW WN(PPpkQWQWPQQQWWWQW qO&PpkQWQWPQQQWWWQW(rPpkQsQstuuuWWWQW PP P pOk Q~ sK QQ stuu ~ u* WWW% uB@D @ W! uUUUUUՐ@ D D PR P pQk Q~ s# QS stuu ~ u WWW% u@D @ W! uUUUUU@ D D PT P pQk Q~ s QU stuu ~ u WWW% u*g@D @ W! uUUUUU5g@ D D PV P p Rk Q~ s QW stuu ~ uR WWW~ u W! u f@ D D PX P pSk Q~ s QY stuuuWWW~ u W! u D D PZPp^UkQ~ sJ Q[stuu ~ u W~ WW~ uW~ u P\PpUkQ~ s Q]stuu ~ un WWW~ uW!u@ D D P^PpFWkQ~ s* Q_stuuuWWW~ ufW!u@ DD*PPvkQwQwtxkxWXWxWx*PPvkQyQytykyWWWyWy P`PvkQ#W~@ % BW#W % BW# W % B W# WU@ % B Wa# W % BW#Wĩ@ % BW#WTUUUUժ@ % B*PPpkQzQzt{k{WWW{W{ |b(PpkQzQzt{k{WWW{W{*PPpkQzQzt{k{WWW{W{ PcPp&<kQ~ s.CQstuk ~ u W~ WW~ uW~ Q PdP ke~ kQ~ srQstuk ~ u W~ WW~ uW~ Q PfP kg~ kQ~ WQWPQQ ~ Q Q~ QQ~ Qr&W!QӼ@ DD*}}~~}Q\Q\Q\W\(PPkkQWQWPQQQQQQQW PhPkkQ'W@DDD Wi'WDDD'WDDD' WD D D ' WD D D ' WD D D  Wj' WD D D Wk'W8@DDD Wl'WӼ@DDDPPkkQWQWP |mPkkQWQWPPPkkQWQWP Q! Q" Q# KQ$Q%Q&Q'Q(xQ)xQ*Q+Q,Q-Q.xQ/Q0xQ1Q2Q Pn P ko~ kR Q~ W QWPQQ ~ Q Q~ Q Q~ QZ Q~ Qf!PPkkPWQWP "|p"PkkPWQWP#PPkkPWQWP $Pq$P $kr~ $k$P~ $QF$PQQQQ ~ $ Q$ Q~ $ Q$Q~ $Qn$Q!$Q@ D$ D$ %Ps%P %kt~ %k%P~ %QB%PQQQQ ~ % Q% Q~ % Q%Q~ %Q%Q!%Q@ D%D% &Pu&P &kv~ &k&P~ &Q6&PQQQQ ~ & Q& Q~ & Q&Q~ &Q &Q!&Q@ D&D& 'Pw'P 'kx~ 'k'P~ 'Q'PQQQQ ~ ' Q' Q~ ' Q'Q~ 'Q'Q!'Q@ D'D' 'Qy*(PPkkP\PQQQQ\Q\Q\Q\)PPkkPQP *Pz*PkkP#*Q=@ %$)B *Q{#*Q %$)B#*Q %$)B#* Q %$) B#* Q %$) B#* Q@ %$) B * Q|#* Q %$) B *Q}#*Q؞@ %$)B *Q~#*Q@ %$)B+PPkkPQP ,P,P ,k~ ,k,P~ ,QF ,PQQQQ ~ , Q, Q~ , Q,Q~ ,Q,Q~ ,Q *-PPkkP\PQQQQ\Q\Q\Q\.PPkkPQP/PPkkP3/Q AD,D*D DD /Q3/QD,D*D DD3/QD,D*D DD3/ QD, D* D D D 3/ QD, D* D D D 3/ Q@D, D* D D D / Q3/ QD, D* D D D /Q3/QUUUU@D,D*D DD /Q3/QUUUU՝AD,D*D DD*0PPkkPPQQQQQQQ1PPkkPQP2PPkkP 2Q2PPH$0( $>@888  dMbP?*+_%eb&L&8 &P&C&"Univers,Regular"&8jaarrekening 2005&R&"Univers,Regular"&8stichting Worm&ll?'88?( ` `@)98?" d,,OO?}'}'?U} ;P} P} k} k} Q} P} Q} pQ} Q} Q} Q} Q} Q} Q} Q} pQ} 9Q> U U QQQQQxQQ Q Q Q Q QQQQxQxQQQQQxQQQQQQQQQ SSllmSmmmSSllmSmmmPPkknPnnn PP kk QQWPnn Q n n n QQ QQ Q PP kk QQWPnn ~ FW n n n~ oVo~ oVQ~ \PPkk WQ W W W W QWWW WW W &PkkQQWPWQQWWWWWWPksQ~ st~ u uQWWWQW Q([PksQstuuQWWWuWu [ P p k~ sb Qstuu ~ u"N W~ W W~ u"N W~ u Q' QD D D [ P p k3 sAA:@:@ Qstuu ~ u W~ W W~ u‰ W~ u Q' QD D D [ P p k~ s Qstuu ~ ur W~ W W~ ur W~ u Q' QD D D [ P p k~ s Qstuu ~ u W~ W W~ uZ W~ uZ Q~ Q [ P p k~ sb Qstuu ~ ub W~ W W~ uB W~ u Q' QD D D [P pk~ sQstuu ~ u W~ W W~ uNW~ uQ!Q@ DD [P pk~ sb Qstuu ~ u W~ W W~ ub W~ u Q!Q0 DD [P pk~ sb% Qstuu ~ u W~ W W~ ub% W~ ub% Q!Q DD,[PpkwQstuuxWXWxWxQ\([PpksQstuuuWWWuWu [ Ppk#s@+A % B s#s % B#s % B#s % B# s % B# s^@ % B s~ s s#sA % B s#sTA % B s#s@ % B([PpksQstuuuWWWuWu([PpksQstuuuWWWuWu &PpksQstuuuWWWuWu(PpksQstuuuWWWuWu [P pk~ sQstuu ~ u W~ W W~ uW~ uQ'Q D DD [P pk~ s}Qstuu ~ u W~ W W~ uW~ uQ'Q@D DD [P pk~ s2uQstuu ~ ur W~ W W~ urW~ uQ'QD DD [P pk~ sQstuu ~ u W~ W W~ upW~ uQ'Q @D DD [P pk~ s"gQstuu ~ u W~ W W~ u"gW~ u"gQ'QD DD [PpksQstuu ~ u W~ W W~ uW~ uQ~ Q [PpksQstuu ~ u W~ W W~ uW~ uQ~ Q [PpksQstuu ~ u W~ W W~ uW~ uQ~ Q Q!Q"Q#Q$Q%Q&Q'Q(Q)Q*Q+Q,Q-Q.Q/Q0Q1Q2Q3xQ4xQ5Q6Q7xQ8xQ9Q:xQ;xQ<Q=xQ>@?@ [ PpksQstuu ~ u W~ Wj W~ u W~ u Q~ Qj ![!P !p!k~ !sFc!Qstuu ~ ! uFc! W~ ! W! W~ !uFc!W~ !u!Q'!QD! D!D! "["P "p"k~ "s "Qstuu ~ " u" W~ " W" W~ "uF "W~ "u"Q'"QD" D"D",#[PpkwQstuuxWXWxWxQ\($[PpksQstuuuWWWuWu %[ %Ppk#%QP9@ %$B %Q#%Q %$B#%Q %$B#%Q %$B#% Q %$ B#% Q@ %$ B % Q#% Q8@ %$ B % Q#%Q#@ %$B %Q#%Q@1@ %$B %Q#%Q@ %$B(&[PpksQstuuuWWWuWu '&'PpksQstuuuWWWuWu(([PpksQstuuuWWWuWu )[)P )p)k~ )sb)Qstuu ~ ) u) W~ ) W) W~ )ub)W~ )ub)Q')QD) D)D) *[*P *p*k~ *sb*Qstuu ~ * u* W~ * W* W~ *u*W~ *ub*Q'*Qp@D* D*D* +[+P +p+k~ +sB+Qstuu ~ + u+ W~ + W+ W~ +uB+W~ +uB+Q'+QD+ D+D+ ,[,P ,p,k~ ,s2u,Qstuu ~ , u, W~ , W, W~ ,u2u,W~ ,u2u,Q',QD, D,D, -[-P -p-k~ -s-Qstuu ~ - u- W~ - W- W~ -uw-W~ -u-Q'-Qp@D- D-D- .[.P .p.k~ .s"N.Qstuu ~ . u. W~ . W. W~ .u"N.W~ .u"N.Q'.QD. D.D. /[/P /p/k~ /s8/Qstuu ~ / u/ W~ / W/ W~ /u/W~ /u8/Q'/Q@@D/ D/D/ 0[0P 0p0k~ 0s80Qstuu ~ 0 u0 W~ 0 W0 W~ 0ub0W~ 0u80Q'0Q@D0 D0D0 1[1P 1p1k~ 1s1Qstuu ~ 1 u1 W~ 1 W1 W~ 1u1W~ 1u1Q'1Qj@D1 D1D1 2[2P 2p2k~ 2s.2Qstuu ~ 2 u2 W~ 2 W2 W~ 2u.2W~ 2u.2Q'2QD2 D2D2,3PPvkwQwtxkxWXWxWxQx,4PPvksQytykyWWWyWyQy5PPvk#5s _A %)4B 5s#5s %)4B#5s %)4B#5s %)4B#5 s %)4 B#5 s %)4 B 5 s#5 s %)4 B 5 s#5s>@ %)4B 5s#5s _A %)4B 5s#5s@ %)4B 6P 6Pvk~ 6s6WWWWW ~ 6 W6 W~ 6 W6 W~ 6W6W~ 6Wγ6Q6WgD6,7PPvkwWWWWWXWXWXWXQX,8PPvksWWWWWWWWWWWWQW 9P 9Pvk!9s _A D5D6 9s!9s D5D6!9s D5D6!9s D5D6!9 s D5 D6 !9 s D5 D6 9 s!9 s D5 D6 9 s!9s>@ D5D6 9s!9s@ D5D6 9s!9sO D5D6,:PPvkwssssswswswswsw,;PPvksssssssssssssss <P <Pvk'<s0AD9D%D <s'<sD9D%D'<sD9D%D'<sD9D%D'< sD9 D% D '< s@@D9 D% D < s'< s8@D9 D% D < s'<s=#AD9D%D <s'<sCAD9D%D <s'<s+D9D%D,=PPpkQtkWWWQ@@A@B@CDE@PH(0( (>@  dMbP?*+_%eb&L&8 &P&C&"Univers,Regular"&8jaarrekening 2005&R&"Univers,Regular"&8stichting Worm&qq?'88?( ` `@)98?" d,,OO?}'}'?U} '} '} '} '} '} '} )} )} )} )} )} )} 9) )) ) )) ) ) ) x) x) ) ) ) x) x) )) ) x)x) ) x)) ) ) ) )) )@ *******''''''''''''''''''''' )) )''''''' )) )''''''' '''''''%)k(\@D P^Cy @)~ )&P 0''''''%)@D 0@)) )(@0r@ p@ 0''''''))M 0'''''')) 0''''''))M ' ''''''))! .@ D D '''''''))M ' ''''''))~ )rw'''''''))J '''''''))2 '''''''))! ) D D ''''''' '''''''))~ )'''''''))J ''''''' '''''''))! ) D D '''''''))K '''''''))~ )^, ) ) '''''''))~ ) '''''''))~ )Z: '''''''))~ )''''''' '''''''))4 Kx@D D D D D PH,0( ,>@ E E EEH8EE+ m E E E88EdEdEx E| E| EhE8EE !"#$&'()*+,-./012345678:;<=>?@ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXZ[\]^_`abcdefghjklmnopqrstuvwxz{|}~ FMicrosoft Excel 97-TabelleBiff8`V@E`V@E Oh+'0 p x 1@@Iݠ@7>@v JEKoeyerdavidID="{90F55AF3-1734-11D6-9F4C-00A0CC5AEB54}" Document=ThisWorkbook/&H00000000 Document=Blad1/&H00000000 Document=Blad4/&H00000000 Document=Blad5/&H00000000 Document=Blad6/&H00000000 Document=Blad7/&H00000000 Document=Blad8/&H00000000 Document=Blad9/&H00000000 Name="VBAProject" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="8A8857219F259F259F259F25" DPB="CECC13ED13755676567656" GC="1210CFA912AA12AAED" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000 [Workspace] ThisWorkbook=0, 0, 0, 0, C Blad1=22, 22, 460, 378, C Blad2=0, 0, 0, 0, C Blad3=0, 0, 0, 0, C Blad4=0, 0, 0, 0, C Blad5=0, 0, 0, 0, C Blad6=0, 0, 0, 0, C Blad7=0, 0, 0, 0, C Blad8=0, 0, 0, 0, C Blad9=0, 0, 0, 0, C ThisWorkbookThisWorkbookBlad1Blad1Blad4Blad4Blad5Blad5Blad6Blad6Blad7Blad7Blad8Blad8Blad9Blad9X0* pHd VBAProject4@j = r JC J< rstdole>stdole f%\*\G{00020430-C 0046}#2.0#0#C:\WINNT\System32\c2.tlb#OLE Automation#^MSForms>!SFEr ms3DD452EE1-E08F-101A-8-02608C4D0BB4 DDOWS\sEFM20.DLL#Microsoft : ] Ob Library/;D~1t00}#0#k0A30C939CA-FE74-4419-A751-774368AB7BDC6DOCUME~1\caroline\L OCALS@Temp\VBE\Tp.exd !.E .`M AOfficOAfic 12DF8D04C-5BFAAhB-BDE5JAA421gram Files\Ge\`MSO97m 8.0 n"Έr.ThisWorkbookG Th1sWBkbok* 2 HB11B,!p."%B+BBlPad1G"|B`oam`p1F2L/ U0 N4 8+ 8( 8Y+ 8@4 9+ 9( 9+ 9? '^4 4+ 4( 4+ V4? " H4 5+ 5( 5+ 5? " F4 6+ 6( 6+ 6? U" D4 7+ 7( 7+ 7? " B* b]4<r.N.#xME (SLSS<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046} @)`P %h%`hh " ophAttribute VB_Name = "Bla d1" Basp0{0002`0820- C$0046} |GlobalSpacFalse CreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDeriv$BustomizD2 P Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As E@xcel.R ) End +r.H.#xME (SLSS<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}8(%H xAttribute VB_Name = "Bla d4" Basp0{0002`0820- C$0046} |GlobalSpacFalse CreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDeriv$BustomizD2 +r.F.#xME (SLSS<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}8(%H xAttribute VB_Name = "Bla d5" Basp0{0002`0820- C$0046} |GlobalSpacFalse CreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDeriv$BustomizD2 +r.D.#xME (SLSS<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}8(%H xAttribute VB_Name = "Bla d6" Basp0{0002`0820- C$0046} |GlobalSpacFalse CreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDeriv$BustomizD2 +r.B.#xME (SLSS<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}8(%H xAttribute VB_Name = "Bla d7" Basp0{0002`0820- C$0046} |GlobalSpacFalse CreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDeriv$BustomizD2 +r.@.#xME (SLSS<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}8(%H xAttribute VB_Name = "Bla d8" Basp0{0002`0820- C$0046} |GlobalSpacFalse CreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDeriv$BustomizD2 +r.^.#xME (SLSS<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}8(%H xAttribute VB_Name = "Bla d9" Basp0{0002`0820- C$0046} |GlobalSpacFalse CreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDeriv$BustomizD2 +r.p.#xME (SLSS<N0{00020819-0000-0000-C000-000000000046}8(%H xAttribute VB_Name = "ThisWorkbook" Bas0{00020P819-0C$0046} |GlobalSpacFalse dCreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDerivBustomizD2 am *\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.0#9#C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA6\VBE6.DLL#Visual Basic For Applications *\G{00020813-0000-0000-C000-000000000046}#1.3#0#C:\Program Files\Microsoft Office\Office\EXCEL9.OLB#Microsoft Excel 9.0 Object Library*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINNT\System32\stdole2.tlb#OLE Automation*\G{0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4}#2.0#0#C:\WINDOWS\system32\FM20.DLL#Microsoft Forms 2.0 Object Library *\G{30C939CA-FE74-4419-A751-774368AB7BDC}#2.0#0#C:\DOCUME~1\caroline\LOCALS~1\Temp\VBE\MSForms.exd#Microsoft Forms 2.0 Object Library.E .`M *\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.1#0#C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSO97.DLL#Microsoft Office 8.0 Object Library JCr.ThisWorkbook07457427afThisWorkbookp.1 Blad108457427af Blad1N. Blad809457427af! Blad8@.01 Blad90:457427af# Blad9^.H1 Blad40;457427af% Blad4H.`1 Blad50<457427af' Blad5F.x1 Blad60=457427af) Blad6D.1 Blad70>457427af+ Blad7B.1xH`08@;8Bk15 sLbv$z018K5yrݓjS,G$^dr'9nPI;{Kޚ ]G3Jgiհ%@rLD| =KH8L'Excel+VBAWin16~Win32MacVBA6# VBAProjectstdole`MSFormsCOfficeu ThisWorkbook| _EvaluateBlad1&Worksheet_SelectionChange4TargetFRange Blad8&Blad9&Blad4&Blad5&Blad6&Blad7&Workbookk Worksheet !#%')+Root EntryF9WorkbookHCCompObjIOle _VBA_PROJECT_CUR"_SX_DB_CURSummaryInformation(@VBA PROJECT PROJECTwmdir \Blad1 %Blad4 9Blad5 IBlad6 YBlad7 iBlad8 yBlad9 ThisWorkbook_VBA_PROJECT